1. Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő megnevezése:
Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg. 11-09-014693
Adatkezelő székhelye: 2800 Tatabánya, Tavaszmező u. 2.
Adatkezelő e-elérhetősége: infodeplast.hu
Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: Dettre Kadosa

2. Adatkezelés szabályai

A Deplast Kft. (a továbbiakban: Társaság) Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata alapján kezel a
jelen felülettel összefüggésben személyes adatokat. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaság
minden szervezeti egységénél folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során a GDPR és az
Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény (Infotv) 3. § 2.
pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van
lehetőség. A Tárasság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az
adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

A Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek
minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy
az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes – különleges személyes adat esetén írásbeli –
hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.

A Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az
adatkezelés jogalapját.

A Társaság szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a Társaság megbízásából az
adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a

megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz
hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni.

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Társaság által kezelt
személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat
rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

A Tárasság megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket
az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződésben érvényesítendőek.

A Társaság vezető tisztségviselője a Társaság sajátosságainak figyelembevételével meghatározza az
adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó
feladat- és hatásköröket és kijelöli az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

A Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne
tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése
úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető,
megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

A Társaság adatvédelmi rendszerének felügyeletét a vezető tisztségviselő látja el egy általa kinevezett
adatvédelmi felelős személy útján.

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását a
Társaság feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel írott, olvasható formában megkapja, továbbá jogosult
arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A Társaság a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított három napon
belül áttenni az adatkezelés szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység
vezetőjéhez.

A feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetője az érintett személyes adatának
kezelésével összefüggő kérelmére, az érkezésétől számított legkésőbb 25 – tiltakozási jog gyakorlása
esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed a GDPR-ban és az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott
információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést a Társaság csak az Infotv. 15. § (5)
bekezdésében meghatározott esetben számíthat fel.

A Társaság kérelmet csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból
utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatással,
írásban kerül sor.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a
szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. §
(2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése
iránt.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálási időtartamára – de legfeljebb 5
napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás
megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője a GDPR-ban
meghatározottak szerint jár el.

Amennyiben az érintett jogainak gyakorlása során az ügy megítélése nem egyértelmű, az adatot
kezelő szervezeti egység vezetője az ügy iratainak és az ügyre vonatkozó álláspontjának
megküldésével állásfoglalást kérhet az adatvédelemért felelős személytől, aki azt három napon belül
teljesíti.
A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által
okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az
okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy
a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső, elháríthatatlan
ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan
gondatlan magatartásából származott.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) illetve lakhelye, vagy tartózkodási helye
szerint illetékes törvényszéknél élhet.

4. A Társaság honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelés helye: Deplast Kft. 2800 Tatabánya tavaszmező u. 2.

4.1. A honlap adatkezelése
A Társaság saját honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet,
a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat.
Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a
látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá
tartozó adatkezelést nem valósít meg.

4.2. Kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés
A Társaság saját honlapot üzemeltet, amelyen lehetőségük van a látogatóknak a kapcsolatfelvételre.
A Társaság google levelezőrendszer üzemeltet, ezeken tárolódnak a Társaság címeire érkező e-
mailek. A Társaság biztosítva a személyes adatokat, az e-mailben található személyes adatokat csak
az azokkal összefüggő célok megvalósulásáig kezeli.
adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás.
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás, továbbá az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum és időpont, az üzenet tárgya, szövege, továbbá az érintett
által megadott egyéb személyes adatok
adatok törlésének határideje: az adatközléstől számított 2 év
adattárolás módja: elektronikus